Umów się na wizytę 505 446 009  recepcja@keep-smiling.pl

Tytuł projektu:

„Zakup specjalistycznego sprzętu do diagnostyki i leczenia dla przychodni stomatologicznej we Wrocławiu”

projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny (Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP: wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/ usług; dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług).

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w przedsiębiorstwie Marcin Królak Indywidualna Praktyka Lekarska poprzez zakup wyposażenia do placówki stomatologicznej zlokalizowanej we Wrocławiu, przy ulicy Kmicica (działka 254/1 i 255/5). Zakres projektu obejmuje zakup wysokospecjalistycznego wyposażenia do diagnostyki stomatologicznej oraz usług stomatologii zachowawczej, endodoncji, ortodoncji, protetyki i implantologii. W ramach projektu zostanie zrealizowane jedno zadanie, w ramach którego Wnioskodawca nabędzie 3 unity dentystyczne, sterylizator parowy, tomograf cyfrowy z pantomografem i przystawką cefalometryczną wraz z oprogramowaniem, 2 zestawy RTG/RVG, 2 mikroskopy. Projekt ma charakter nieinfrastrukturalny i nie wymaga zezwoleń na realizację. Realizacja projektu została zaplanowana na I i II kw. 2019 r. Projekt stanowi samodzielną jednostkę analizy i obejmuje wszystkie zadania niezbędne do zapewnienia funkcjonalności i operacyjności infrastruktury po zakończeniu zakresu rzeczowego. Dla uruchomienia produktów projektu nie jest wymagana realizacja dodatkowych zadań. Uzasadnieniem dla wyboru rozwiązań technologicznych jest możliwość wdrożenia innowacji procesowej i produktowej w działalności stomatologicznej oraz ich wpływ na rozwój działalności mikroprzedsiębiorstwa. W wyniku realizacji projektu wdrożona zostanie do praktyki stomatologicznej innowacyjna technologia wykonywania cyfrowych wycisków przy użyciu tomografu 3D dająca możliwość pracy z trójwymiarowym cyfrowym modelem uzębienia, co zoptymalizuje pracę stomatologa oraz będzie użyteczne i bezpieczne dla pacjenta. Sposób wdrażania – Wnioskodawcą, Inwestorem, Beneficjentem jest przedsiębiorstwo Marcin Królak Indywidualna Praktyka Lekarska. Projekt będzie realizowany metodą PCM w formie partycypacyjnej. Odpowiedzialność za projekt ponosi Wnioskodawca, który zarządzanie projektem powierzy zewnętrznym doradcom posiadającym doświadczenie w zarządzaniu projektami.

Planowane efekty projektu:

Celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w przedsiębiorstwie Marcin Królak Indywidualna Praktyka Lekarska poprzez zakup wyposażenia do placówki stomatologicznej zlokalizowanej we Wrocławiu, przy ulicy Kmicica. W celu wdrożenia innowacji procesowej i produktowej niezbędny jest zakup 3 unitów dentystycznych, sterylizatora parowego, 2 zestawów RTG/RVG, 2 mikroskopów oraz tomografu cyfrowego z pantomografem, przystawką cefalometryczną i oprogramowaniem oraz funkcją wykonywania trójwymiarowych cyfrowych modeli poprzez skanowanie wycisków stomatologicznych.

Wskaźniki rezultatu:

 

  • Liczba wprowadzonych innowacji procesowych: 1 szt.
  • Liczba wprowadzonych innowacji produktowych: 1 szt.
  • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M: 1 EPC.
  • Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy O/K/M: 1 EPC.

 

Wartość projektu:

 

  • wydatki ogółem: 607 152,00 (PLN);
  • dofinansowanie UE: 224 814,89 (PLN).

 

Aktualności:

Zdjęcia: